آموزش‌ها

برگزاری نخستین کارگاه آموزشی توانمندسازی امامان مساجد در شهرستان بستک

برگزاری نخستین کارگاه آموزشی توانمندسازی امامان مساجد در شهرستان جاسک

برگزاری نخستین کارگاه آموزشی توانمندسازی امامان مساجد در شهرستان بندر سیریک

بررسی نظریه‌های معنای زندگی در جمع نوجوانان روستای ایلود

نشست آموزشی با نوجوانان مسجد روستای کوهیج